Regulamin

搂 1聽Postanowienia wst臋pne

1.聽聽聽聽Sklep internetowy FirmowyStarter, dost臋pny pod adresem internetowym www.FirmowyStarter.pl ,聽prowadzony jest przez Krystian Wojda 聽prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 SINNER STUDIO Krystian Wojda, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego ds. gospodarki, NIP 586-218-45-61 聽REGON聽220723395

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zar贸wno do Konsument贸w, jak i do Przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych ze Sklepu i okre艣la zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Um贸w Sprzeda偶y z Klientem na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu.搂 2聽Definicje

1.聽Konsument聽- osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 w ramach Sklepu, kt贸rej przedmiot nie jest zwi膮zany bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

2.聽Sprzedawca聽- osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 SINNER STUDIO Krystian Wojda , wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego ds. gospodarki, NIP 586-218-45-61 , REGON聽220723395

3.聽Klient聽- ka偶dy podmiot dokonuj膮cy zakup贸w za po艣rednictwem Sklepu.

4.聽Przedsi臋biorca聽- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej odr臋bna ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, wykonuj膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra korzysta ze Sklepu.

5.聽Sklep聽- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym www.FirmowyStarter.pl

6.聽Umowa zawarta na odleg艂o艣膰聽- umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania um贸w na odleg艂o艣膰 (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie.

7.聽Regulamin聽- niniejszy regulamin Sklepu.

8.聽Zam贸wienie聽- o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu lub Produkt贸w ze Sprzedawc膮.

9.聽Konto聽- konto klienta w Sklepie, s膮 w nim gromadzone s膮 dane podane przez Klienta oraz informacje o z艂o偶onych przez niego Zam贸wieniach w Sklepie.

10.聽Formularz rejestracji聽- formularz dost臋pny w Sklepie, umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta.

11.聽Formularz zam贸wienia聽- interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do Koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.

12.聽Koszyk聽鈥 element oprogramowania Sklepu, w kt贸rym widoczne s膮 wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a tak偶e istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i modyfikacji danych Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci ilo艣ci produkt贸w.

13.聽Produkt聽- dost臋pna w Sklepie rzecz ruchoma/us艂uga b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

14.聽Umowa Sprzeda偶y聽- umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu internetowego. Przez Umow臋 Sprzeda偶y rozumie si臋 te偶 - stosowanie do cech Produktu - umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug i umow臋 o dzie艂o.


搂 3聽Kontakt ze Sklepem

1.聽聽聽聽Adres Sprzedawcy: ul.聽Abrahama 2/22, 81-352 Gdynia

2.聽聽聽聽Adres e-mail Sprzedawcy:聽kontakt@firmowystarter.pl

3.聽聽聽聽Numer telefonu Sprzedawcy: +48 459 58 1111

4.聽聽聽聽Numer rachunku bankowego Sprzedawcy : 98 1140 2004 0000 3602 5851 4072

5.聽聽聽聽Klient mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za pomoc膮 adres贸w i numer贸w telefon贸w podanych w niniejszym paragrafie.

6.聽聽聽聽Klient mo偶e porozumie膰 si臋 telefonicznie ze Sprzedawc膮 w godzinach 10:00 - 18:00


搂 4聽Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przegl膮dania asortymentu Sklepu oraz sk艂adania zam贸wie艅 na Produkty, niezb臋dne s膮:

a.聽聽聽聽urz膮dzenie ko艅cowe z dost臋pem do sieci Internet z 聽przegl膮dark膮 internetow膮

b.聽聽聽聽aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.聽聽聽聽w艂膮czona obs艂uga plik贸w cookies,

搂 5聽Informacje og贸lne

1.聽聽聽聽Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu internetowego z infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta.

2.聽聽聽聽Przegl膮danie asortymentu Sklepu nie wymaga zak艂adania Konta. Sk艂adanie zam贸wie艅 przez Klienta na Produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu mo偶liwe jest albo po za艂o偶eniu Konta zgodnie z postanowieniami 搂 6 Regulaminu albo przez podanie niezb臋dnych danych osobowych i adresowych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia bez zak艂adania Konta.

3.聽聽聽聽聽Ceny podane w Sklepie s膮 podane w polskich z艂otych i s膮 cenami netto (bez uwzgl臋dnienia podatku VAT 23%).

4.聽聽聽聽Na ko艅cow膮 (ostateczn膮) kwot臋 do zap艂aty przez Klienta sk艂ada si臋 cena netto za Produkt oraz podatek VAT 23%, o kt贸rej Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

5.聽聽聽聽W przypadku Umowy obejmuj膮cej prenumerat臋 lub 艣wiadczenie us艂ug na czas nieoznaczony ko艅cow膮 (ostateczn膮) cen膮 jest 艂膮czna cena obejmuj膮ca wszystkie p艂atno艣ci za okres rozliczeniowy.

6.聽聽聽聽Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozs膮dnie oceniaj膮c, na wcze艣niejsze obliczenie wysoko艣ci ko艅cowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena b臋dzie obliczana, a tak偶e o op艂atach za transport, dostarczenie, us艂ugi pocztowe oraz o innych kosztach, b臋dzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

搂 6聽Zak艂adanie Konta w Sklepie

1.聽聽聽聽Aby za艂o偶y膰 Konto w Sklepie, nale偶y wype艂ni膰 Formularz rejestracji. Niezb臋dne jest podanie nast臋puj膮cych danych: Imi臋 i Nazwisko lub nazwa frmy , Adres zamieszkania lub adres siedziby firmy , adres e-mail, aktualny numer telefonu

2.聽聽聽聽Za艂o偶enie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.聽聽聽聽Logowanie si臋 na Konto odbywa si臋 poprzez podanie loginu i has艂a ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.聽聽聽聽Klient ma mo偶liwo艣膰 w ka偶dej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytu艂u jakichkolwiek op艂at usun膮膰 Konto poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Sprzedawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w 搂 3.


搂 7聽Zasady sk艂adania Zam贸wienia

W celu z艂o偶enia Zam贸wienia nale偶y:

1.聽 聽Wybra膰 Produkt b臋d膮cy przedmiotem Zam贸wienia, a nast臋pnie klikn膮膰 przycisk 鈥濪o koszyka鈥澛(lub r贸wnoznaczny);

2.聽聽聽聽Zalogowa膰 si臋 lub skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji;

3.聽聽聽Je偶eli wybrano mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji - wype艂ni膰 Formularz zam贸wienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zam贸wienia oraz adresu, na kt贸ry ma nast膮pi膰 dostawa Produktu, wybra膰 rodzaj przesy艂ki (spos贸b dostarczenia Produktu), wpisa膰 dane do faktury, je艣li s膮 inne ni偶 dane odbiorcy Zam贸wienia,

4.聽聽聽聽Klikn膮膰 przycisk 鈥淶amawiam i p艂ac臋鈥

5.聽聽聽聽Wybra膰聽 spos贸b p艂atno艣ci i op艂aci膰 zam贸wienie.


搂 8聽Oferowane metody dostawy oraz p艂atno艣ci

1.聽聽聽聽Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod dostawy lub odbioru zam贸wionego Produktu:

a.聽聽聽聽Przesy艂ka聽wirutalna na adres e-mailowy Klienta

2.聽聽聽聽Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod p艂atno艣ci:

a.聽聽聽聽P艂atno艣膰 przelewem na konto Sprzedawcy

b.聽聽聽聽P艂atno艣ci elektroniczne

c.聽聽聽聽P艂atno艣膰 kart膮 p艂atnicz膮.

3. Szczeg贸艂owe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod p艂atno艣ci znajduj膮 si臋 za stronach Sklepu.


搂 9聽Wykonanie umowy sprzeda偶y

1.聽聽聽聽Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia za pomoc膮 Formularza zam贸wienia w Sklepie internetowym zgodnie z 搂 7 Regulaminu.

2.聽聽聽聽Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedawc臋 Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt贸ra zawiera co najmniej o艣wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam贸wienia i o jego przyj臋ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

3. Op艂acone us艂ugi realizujemy w nast臋puj膮cych terminach:
聽 聽a) Sklep internetowy (fShop): czas realizacji do 7 dni roboczych
聽 聽b) Strona internetowa (fWeb): czas realizacji do 5 dni roboczych
聽 聽c) Pozosta艂e us艂ugi
: maksymalny czas realizacji do 10 dni roboczych chyba, 偶e opis us艂ugi wskazuje inaczej

4.聽聽W przypadku zam贸wienia Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd艂u偶szy podany termin.

聽W przypadku zam贸wienia Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, Klient ma mo偶liwo艣膰 偶膮dania dostarczenia Produkt贸w cz臋艣ciami lub te偶 dostarczenia wszystkich Produkt贸w po skompletowaniu ca艂ego zam贸wienia.

5.聽聽聽聽Pocz膮tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si臋聽od dnia zaksi臋gowania p艂atno艣ci za zakup na rachunku bankowym聽Sprzedawcy.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt b臋dzie gotowy do odbioru przez Klienta w聽dniu nast臋pnym roboczym po otrzymaniu p艂atno艣ci przez Sprzedawc臋. O gotowo艣ci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc臋 poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. W przypadku zam贸wienia Produkt贸w o r贸偶nych terminach gotowo艣ci do odbioru, Klient ma mo偶liwo艣膰 odbierania Produkt贸w cz臋艣ciami (stosownie do ich gotowo艣ci do odbioru) lub te偶 odbioru wszystkich Produkt贸w po skompletowaniu ca艂ego zam贸wienia.

8. Dostawa Produktu odbywa si臋 wy艂膮cznie na terenie Polski.搂 10聽Rozwi膮zanie umowy

1.聽 聽 Zam贸wienie us艂ug internetowych (elektronicznych) przez Konsumenta lub Przedsi臋biorc臋 wi膮偶e si臋 z utrat膮 prawa do odst膮pienia od niniejszej umowy i braku zwrotu wp艂aconych op艂at za us艂ugi.

2. Us艂ugodawcy przys艂uguje prawo rozwi膮zania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w nast臋puj膮cych przypadkach:

a. podanie przez Klienta fa艂szywych danych w trakcie rejestracji,

b. niepowiadomienie Us艂ugodawcy o zmianie danych rejestrowych Klienta w terminie 30 dni od dokonania zmiany,

c. nieuiszczenie przez Klienta op艂at za Us艂ug臋,

d. prowadzenie za po艣rednictwem Sklepu internetowego sprzeda偶y towar贸w lub us艂ug zabronionych przez prawo lub pochodz膮cych z przest臋pstw.

e. ra偶膮cego naruszenia innych postanowie艅 niniejszego Regulaminu.

f. dzia艂anie na szkod臋 Us艂ugodawcy oraz werbalne lub pisemne nadu偶ycie w stosunku do Us艂ugodawcy mo偶e skutkowa膰 wypowiedzeniem umowy w trybie natychmiastowym. W powy偶szych przypadkach Klientowi nie przys艂uguje zwrot wp艂aconej nale偶no艣ci za ju偶 wykorzystany okres abonamentowy

搂 11聽Reklamacja i gwarancja

1.聽聽聽聽Umow膮 Sprzeda偶y obj臋te us艂ugi elektroniczne.

2.聽聽聽聽W przypadku wyst膮pienia wady zakupionej u Sprzedawcy us艂ugi Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotycz膮ce r臋kojmi w kodeksie cywilnym.

3. W przypadku wyst膮pienia wady zakupionej u Sprzedawcy us艂ugi Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotycz膮ce r臋kojmi w kodeksie cywilnym. Je偶eli Klientem jest Przedsi臋biorca, strony wy艂膮czaj膮 odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u r臋kojmi.

4.聽聽聽聽Reklamacj臋 nale偶y zg艂osi膰 pisemnie lub drog膮 elektroniczn膮 na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5.聽聽聽聽Zaleca si臋, aby w reklamacji zawrze膰 m.in. zwi臋z艂y opis wady, okoliczno艣ci (w tym dat臋) jej wyst膮pienia, dane Klienta sk艂adaj膮cego reklamacj臋, oraz 偶膮danie Klienta w zwi膮zku z wad膮 towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do 偶膮dania reklamacyjnego niezw艂ocznie i wyznaczy termin naprawy us艂ugi nie p贸藕niej ni偶 30 dni od zg艂oszenia搂 12聽Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅

1.聽聽聽聽Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Konsumenta z聽 pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod nast臋puj膮cymi adresami internetowymi Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.聽聽聽聽Konsument posiada nast臋puj膮ce przyk艂adowe mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:

a.聽聽聽聽Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego, o kt贸rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z Umowy zawartej ze Sprzedawc膮.

b.聽聽聽聽Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Konsumentem a Sprzedawc膮.

c.聽聽聽聽Konsument mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy nim a Sprzedawc膮, korzystaj膮c tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich).搂 13聽Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.聽聽聽Administratorem danych osobowych Klient贸w zbieranych i przetwarzanych za po艣rednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.聽聽聽Dane osobowe Klient贸w zbierane i przetwarzane przez administratora za po艣rednictwem Sklepu internetowego zbierane s膮 w celu realizacji Umowy Sprzeda偶y.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia Umowy Sprzeda偶y skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy.

4. Pe艂na informacja nt cel贸w przetwarzania oraz praw Klienta dost臋pna jest w zak艂adce "RODO" -聽聽Informacja nt przetwarzania danych osobowych
搂 14聽Postanowienia ko艅cowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn to jest: zmiany przepis贸w prawa, zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu. O ka偶dej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. W tym celu mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR dost臋pnej pod adresem:聽http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

powr贸t do kategorii